Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü; Harran Üniversitesi ve birimlerinin kurumsal kimliğini, marka değerini ve itibarını ulusal ve uluslararası alanlarda en etkin şekilde korumak, geliştirmek ve yükseltmek üzere iletişim hedefleri belirlemek ve hedeflere yönelik stratejiler geliştirerek uygun eylem programlarının uygulama sürecini yönetmek, kurumsal iletişimin alanına giren tüm iletişim, tanıtım ve pazarlama iletişimi süreçlerini bütünsel bir algıya hizmet edecek düzeyde koordine edecek çalışmalarda bulunmayı amaçlamaktadır.
 

Koordinatörlüğümüz; Halkla İlişkiler, Marka, Sanat, Medya, Tanıtım ve Tasarım olmak üzere altı ana birimden oluşmaktadır. Her birimde ayrı uzmanlıklara sahip alan sorumluları görev yapmaktadır. Her birim kendi alanına dair planlamaları ve çalışmaları gerçekleştirerek; birimler arası uyumlu ve koordineli çalışmaktadır. Hedefimiz, yapacağımız çalışmalar ve araştırmalarla üniversitemize en üst düzeyde hizmet etmektir.
 

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü;
 

a) Üniversitenin kurumsal kimliğine, marka değerine ve itibarına değer katacak iletişim, tanıtım ve yönetim stratejilerini oluşturur.

b) Harran Üniversitesi’nin sosyal paydaşları nezdinde tanınma ve beğeni düzeyini yükseltme, marka değeri sağlama ve artırma hedeflerine katkı sunarak tercih edilirliğini destekleme doğrultusunda iletişim çalışmaları yürütür.

c) İletişim temsilcilerinin kendi birimlerinde Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ile eşgüdümlü çalışmasını sağlar.

ç) Ortaya konan faaliyetlerde Harran Üniversitesi’nin vizyon-misyon ve temel değerlerinden oluşan hedeflerini ve kurum kültürünü en iyi ve en doğru şekilde yansıtır.

d) Üniversitenin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının tanıtımıyla ilgili çalışmaları yapar.

e) Üniversite ve birimlerine en yüksek değeri katacak şekilde iletişim araçları özelinde projeler üretmek, planlamasını yapar.

f) Koordinatörlüğe bağlı olarak, faaliyetleri fiilen yürütecek tanıtım, ekip ve toplulukların oluşturulmasını sağlar.

g) Üniversite’nin medyada yer alan haberlerinin takibi ve raporlamasını yapar.

h) Rektörlük makamının ihtiyaç duyduğu sunuş ve metinleri hazırlar.

ı) Üniversite’nin algı, itibar ve paydaş memnuniyetine yönelik araştırmalar yapar/yaptırır, elde edilen veriler doğrultusunda iç ve dış paydaşlar nezdinde iyileştirilmesi/güçlendirilmesi gereken alanları tespit edip bu alanlara ilişkin çözüm önerilerini üst yönetime sunar.

i) Üniversite’nin tanıtımına ve faaliyetlerine yönelik her türlü afiş, broşür, katalog, tanıtım filmi, reklam filmi gibi ortamların kılavuzlarını hazırlar, üretimlerini gerçekleştirir, günceller, sürdürülebilirliğini sağlar.

j) İletişimde bütünlüğü yakalamak ve farkındalık oluşturmak amacı ile iletişim temsilcileri ile belirli dönemlerde toplantılar düzenler.

k) Sosyal medya hesaplarının (Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube vb.) içerik planlarını oluşturur, yönetimini ve raporlamasını yapar.

l) Sanatsal ve kültürel alanda bütünlüğü yakalamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kurum içi ve dışı paydaşlarla koordineli çalışır.

m) Birimler tarafından düzenlenen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde birimlere faaliyet formatlarının oluşturulmasında, etkinliğin duyurulmasında, salonların ve ihtiyaç duyulan envanterin kurum içi ya da ihtiyaç halinde kurum dışı paydaş birimlerle sağlanmasında ve benzeri durumlarda danışmanlık yapar, koordinasyon sağlar.

n) Rektörlük makamınca verilen diğer kurumsal iletişimle ilgili görevleri yerine getirir.

 

ETKİNLİK TALEP FORMU

     

HRÜ 2020-2021 TANITIM VİDEOSU

RESMİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

                                                                                                                                                                                                       
 

HRÜ AKADEMİK TAKVİMİ

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ